Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

alt 

   Naša škola každoročne vydáva Ročenku školy, v ktorej sú chronologicky zobrazené udalosti predchádzajúceho školského roka - od jeho slávnostného otvorenia až po odovzdávanie výučných listov úspešným absolventom. Môžete si v nej prečítať aj malé literárne dielka z vlastnej tvorby žiakov.

 

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Ročenka 2018-19.pdf)Ročenka 2018-19.pdf[ ]7555 kB
Stiahnuť tento súbor (Ročenka 2017-18.pdf)Ročenka 2017-18.pdf[ ]8076 kB
Vedenie OUI : Ing. Valéria Varadská - riaditeľka
  Ing. Daniel Fecko - zástupca riaditeľky pre teoretické vyučovanie
  Bc. Beáta Rusinkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre odborný výcvik
   
Učitelia teoretického vyučovania: Ing. Vladimír Gerhart - výchovný poradca, koordinátor pre ŠkVP, správca webovej stránky
  Mgr. Erika Hadyová - koordinátor drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov
  Ing. Anna Hudáková - predseda RŠ
  Mgr. Boris Lukáč
  Mgr. Ján Čorej
  Mgr. Matúš Porochnavý
   
 Majstri odborného výcviku : Bc. Vladimír Vaľko
  Bc. Slavomír Lukáč
  Bc. Peter Tančin
  Miroslav Hricov
  Juraj Hrebík
  Mária Semanová
  Gabriela Nováková
  Bc. Jarmila Žulová
  Mgr. Eva Petrigačová - predseda ZO OZ PŠaV
  Bc. Helena Kazimírová
  Bc. Eva Štibrányiová
  Peter Biroš
  Vladimír Fecko
   
 Vychovávatelia : Mgr. Zuzana Tkáčová
  Rudolf Kmec
   
 Ekonomický úsek : Katarína Belanská, účtovníčka, hospodárka
  Jana Fejerčáková, mzdová a personálna účtovníčka
   
 Hospodárski pracovníci : Bc. Peter Gulik, správca počítačovej siete
  Marián Škripko, školník, údržbár, vodič
  Milan Čičák, vrátnik, kurič
  Pavol Fecko, kurič, pomocný vychovávateľ
  Margita Mikuľáková, pomocná vychovávateľka
  Monika Čižmáriková, upratovačka
  Mária Sirotňáková, upratovačka
  Dana Štecová, upratovačka
  Mária Talianová, upratovačka
   
   
   
   
   
   
   
   
 1. Pedagogická rada školy – členmi sú všetci pedagogickí pracovníci školy
 2. Predmetová komisia všeobecno-vzdelávacích predmetov – predseda Mgr. Boris Lukáč
 3. Predmetová komisia odborných predmetov a odborného výcviku – predseda 
 4. Metodické združenie výchovy mimo vyučovania – predseda Rudolf Kmec
 5. Rada školy :
 • Ing. Anna Hudáková - zástupkyňa pedagogických zamestnancov, predseda RŠ
 • Mgr. Elena Kazimírová - zástupkyňa pedagogických pracovníkov, podpredseda RŠ
 • Mgr. Jarmila Žulová - zástupkyňa pedagogických zamestnancov
 • Katarína Belanská – zástupkyňa nepedagogických pracovníkov, administrátorka
 • Mgr. Ľubomíra Kireta – zástupkyňa rodičov žiakov
 • Daniel Strelec - zástupca rodičov žiakov
 • Milan Žiga - zástupca rodičov žiakov
 • Ing. Tatiana Lorincová  – členka delegovaná RÚŠS Prešov
 • Bc. Natália Procházková – členka delegovaná RÚŠS Prešov
 • Mgr. Marta Iličková – členka delegovaná RÚŠS Prešov
 • Ing. Jarmila Hrabčáková – členka delegovaná RÚŠS Prešov

Odborné učilište internátne v Prešove patrí medzi najstaršie výchovno-vzdelávacie zariadenia svojho typu na Slovensku. Jeho história je bohatá. Do rodného listu si zapísalo dátum 10. december 1964, kedy bola Odborom školstva a kultúry Rady východoslovenského KNV v Košiciach zriadená pod č. škol./Pod. 4991/64–Sia elokovaná trieda Osobitnej učňovskej školy v Prešove so stavebným zameraním. Treba povedať, že v tom čase to bola len druhá takáto učňovská škola na území východoslovenského kraja.
Prvým pôsobiskom školy bola budova na Ul. Hurbanistov č. 10. Táto budova sa stala na dlhé roky domovom pre žiakov a zamestnancov a verne im slúži až dodnes.  V súčasnosti poskytuje priestor pre časť odborného výcviku. Prvá trieda mala 25 žiakov v učebných odboroch – murár, maliar, strojný zámočník a vodoinštalatér. V nasledujúcom školskom roku navštevovali školu 4 triedy, ktoré boli organizované v dvojzmennej prevádzke. Učilo sa iba v jednej učebni, pretože ostatné miestnosti slúžili ako byty pre štyri  rodiny, čo trvalo až do roku 1971, kedy sa vysťahoval aj posledný nájomník.
Budova školy sa postupne rekonštruovala – v roku 1966 sa realizovala nadstavba nad terasou a výstavba verandy z oceľovej konštrukcie. V šk. roku 1967/68 sa po prvýkrát otvoril samostatný prvý ročník pre murárov a maliarov. Dovtedy sa v každej triede učili žiaci viacerých profesií.
Dochádzajúcu učni boli ubytovaní v SOU Pozemných stavieb na Ul. Hollého č. 22, avšak podmienky ubytovania sa stali časom neuspokojivými a tak sa od januára 1973 presťahovali do budovy učilišťa čím sa vytvoril predpoklad pre vznik Domova mládeže, ktorý začal oficiálne fungovať od januára 1974.
V septembri 1974 bola škole pridelená budova na Švermovej Ul č. 54 a z pôvodnej budovy sa stal "Domov mládeže". Po prevedení generálnej opravy, ktorá pokračovala aj v ďalších rokoch sa začalo vyučovať v ôsmich učebniach a provizórnej telocvični.
V júni 1978 boli záverečné učňovské skúšky po prvýkrát vykonávané pred vlastnou skúšobnou komisiou. V septembri toho istého roku sa mení názov školy na "Osobitné odborné učilište". Škola aj naďalej realizovala iba teoretické vyučovanie, odborný výcvik sa vykonával v jednotlivých podnikoch. Učebné odbory sú stavebného zamerania – murár, maliar, stavebný zámočník a pod.
Vo februári 1983 sa učilište presťahovalo do budovy bývalej SEŠ na Kmeťovom stromoradí č. 2. Vyučovanie prebiehalo spočiatku len v severnej časti objektu, ale už na jar 1984 sa začalo prevádzkovanie i jeho južnej časti. Budova si vyžiadala rozsiahlu rekonštrukciu a jej výsledkom boli dobré podmienky pre rozvoj školy, čo sa odzrkadlilo na výraznom rozmachu jej činnosti v nasledujúcich rokoch. Počet pedagogických zamestnancov sa značne rozšíril a vznikol  samostatný úsek praktického vyučovania. V šk. roku 1985/86 sa zaviedol nový učebný odbor so zameraním na práce pri príprave jedál, určený hlavne pre dievčatá, ktorý sa stal ďalším z profilujúcich odborov školy. V januári 1989 sa začala prevádzka vlastnej školskej kuchyne, ktorá trvala až do jej zrušenia v júni 1995. Domov mládeže, ktorý sa medzičasom presťahoval na prvé podlažia budovy na Kmeťovom stromoradí poskytoval ubytovanie pre 60 žiakov.
V marci 1989 sa po prvý krát organizoval päťdňový telovýchovný kurz a kurz na ochranu človeka a prírody pre žiakov tretích ročníkov v rekreačnom stredisku v Prednej Halici. V roku 1991 sa mení názov školy na "Odborné učilište".
Budova školy bola na základe reštitučného zákona vrátená jej pôvodnému majiteľovi, preto bolo potrebné hľadať  nové priestory. Jednou z možností bola aj budova ŠZŠ vo Veľkom Šariši. Riaditeľstvo HA v Prešove však z kapacitných dôvodov uvoľnilo jeden zo svojich objektov a tak sa učilište po dohode z jej majiteľom a Krajským úradom v Prešove presťahovalo v septembri 1997 do budovy bývalého Domova mládeže pri HA na Jarkovej Ul. č. 49. Nové priestory boli podstatne menšie. Škola však zvládla túto situáciu veľmi dobre a v nezmenenej forme pokračovala vo svojej činnosti aj v nasledujúcich rokoch. Od septembra 1997 pôsobila pod novým názvom – Odborné učilište internátne.
Svoje skúsenosti so sťahovaním si zamestnanci školy vyskúšali ešte raz – v septembri 2003 našlo učilište svoj domov v zrekonštruovaných objektoch bývalých kasární A. Zápotockého na ul. Masarykovej č. 20D. Škola takto získala dôstojný stánok, ktorý svojím priestorovým usporiadaním a materiálnym vybavením poskytuje veľmi dobré možnosti pre prácu s hendicapovanou mládežou. Táto skutočnosť, spolu so skúsenosťami, ukrytými v jej  50-ročnej histórii dávajú dostatočnú záruku jej rastu aj v budúcnosti.

Práve tu je 226 návštevníkov a žiadni členovia on-line