Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

alt

Ing. Vladimír Gerhart

Konzultačné hodiny: utorok 1030- 1230

Kontakt : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.   051 77 330 06

 Výchovný poradca školy plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesionálnej orientácie detí a v oblasti prevencie problémovéhoa delikventného vývinu. Sprostredkuváva prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti. Poskytuje metodickú a informačnú pomoc žiakom a ich zákonným zástupcom. Je jedným z článkov systému výchovného poradenstva, ktoré tvoria pedagogicko–psychologická poradňa, špeciálnopedagogická poradňa, školský psychológ a špeciálny pedagóg.

 

Žiaci, ktorí úspešne ukončili tretí ročník sú pripustení k vykonaniu záverečnej skúšky. Záverečná skúška sa riadi ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) a vyhl. č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných šklolách.
Záverečná skúška trvá dva dni a skladá sa z dvoch častí: praktickej, ktorej súčasťou je aj písomná časť a ústnej časti . Písomná časť prebieha formou testu, ktorý je vyhotovený vo viacerých variantoch. Pri praktickej skúške dostane každá pracovná skupina za úlohu previesť takú praktickú činnosť, ktorej vykonanie ukáže v akej miere je žiak pripravený na výkon profesie, v ktorej sa vyučil. Pracovné úlohy si žiaci žrebujú. Pri ústnej skúške si žiak vytiahne jednu z 25 dvojíc otázok.
Otázky sú koncipované z učiva odborných predmetov. Po vytiahnutí otázky si sadne do lavice a pripraví si odpoveď, pričom si môže robiť poznámky. Potom odpovedá pred skúšobnou komisiou.
Záverečná skúška je okrem jej písomnej časti verejná. Pred záverečnou skúškou dostanú žiaci štúdijné voľno počas troch vyučovacích dní. Po ukončení všetkych častí záverečnej skúšky skúšobná komisia zhodnotí výkon každého žiaka a oklasifikuje ho. Žiak, ktorý úspešne vykonal záverečnú skúšku získa vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list.

altaltalt

Odborné učilište internátne pripravuje žiakov na výkon robotníckych povolaní vo vybraných profesiách. Z tohto pohľadu má odborný výcvik kľúčové postavenie v procese vyučovania. Nadväzuje na teoretickú odbornú prípravu a umožňuje žiakom získanie praktických zručností v danom odbore.

Praktické vyučovanie prebieha trikrát týždenne. Žiaci prvých ročníkov vykonávajú odborný výcvik v dielňach a cvičných kuchyniach a žiaci vyšších ročníkov ho realizujú v podmienkach reálnej výrobnej praxe. Dielne pre stavebné odbory sú v komplexe praktického vyučovania priamo v areály školy, cvičné dielne pre služby a domáce práce spolu s dielňou pre záhradníkov  sa nachádzajú v záhradníckom pavilóne a cvičné kuchynky  sa nachádzajú v pavilóne obchodnej prevádzky.

Vyučovací deň trvá sedem 60-minútových vyučovacích hodín v čase od 730- 1430 hod. Žiaci vykonávajú praktickú činnosť v skupinách, pričom maximálny počet žiakov v skupine je osem.

 


Personálne zabezpečenie praktického vyučovania :

 • stavebná výroba – MURÁR : Bc. Slavomír Lukáč, Vladimír Fecko, Juraj Hrebík
 • stavebná výroba – MALIAR :Peter Biroš
 • stavená výroba – STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK : Bc. Vladimír Vaľko
 • vodovodné zariadenia - INŠTALATÉR : Miroslav Hricov 
 • obchodná prevádzka – KUCHÁR : Mgr. Eva Petrigáčová, Gabriela Nováková, Bc. Helena Kazimírová, Bc. Peter Tančin
 • obchodná prevádzka – SLUŽBY A DOMÁCE PRÁCE : Bc. Jarmila Žulová, Mária Semanová
 • poľnohospodárska výroba - ZÁHRADNÍKBc. Eva Štibrányiová
 • cukrárska výroba - CUKRÁRMgr. Eva Petrigáčová, Bc. Helena Kazimírová

 Odborné učilište internátne v Prešove v školskom roku 2022/2023 ponúka prijatie na nasledujúce trojročné učebné odbory :

murár     -   24 žiakov

maliar    -   8 žiakov

zámočník -  8 žiakov

kuchár    16  žiakov

cukrár -  8 žiakov

služby a domáce práce - 8 žiakov

záhradník       - 8 žiakov

inštalatér - 8 žiakov

 

   Všetky uvedené odbory sa končia záverečnou skúškou a úspešní absolventi získajú výúčný list. 

  V  prílohách si môžete stiahnuť  aktuálny vzor prihlášky na štúdium na Odbornom učilišti (str. 3-4) spolu s metodickými pokynmi na jej vyplnenie ako aj kritériá na prijatia žiaka a potvrdenie o nastúpení žiaka (zápisný lístok).

   Pri vyplňovaní prihlášky uveďte  kód našej školy 000523216 ako aj názov a číslo zvoleného učebného odboru a nezabudnite napísať meno a správnu adresu zákonného zástupcu, aby mohlo byť riadne doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium. 

   Povinnou súčasťou  prihlášky je aj správa z diagnostického  vyšetrenia žiaka, nie staršia ako 2 roky, odporúčajúca štúdium na našom type školy.

   Týmto sa obraciame na triednych učiteľov/výchovných poradcov, aby k prihláške pripojili aj vyplnený "zoznam charakterových vlastností žiaka" (v prílohách), ktorý nám výrazne pomôže pri vstupnej diagnostike žiaka.

   Do trojročných učebných odborov budú uchádzači prijatí bez prijímacej skúšky až do naplnenia stanoveného počtu žiakov v danom učebnom odbore.

  Prijatým žiakom poskytujeme pracovný ochranný odev a pomôcky a žiakom so sociálne znevýhodneného prostredia ubytovaným v školskom internáte znížený alebo odpustený poplatok za stravu a ubytovanie.

   Krátke charakteristiky otváraných učebných odborov pre šk. rok 2022/23 a kritéria na prijatie žiaka  si môžete stiahnuť v prílohách.

Úlohou vyučovania žiakov v Odborných učilištiach je pripraviť ich pre život tak, aby sa plne integrovali v spoločnosti, poskytnúť im také poznatky, zručnosti a návyky, aby po ukončení štúdia mali ukončené všeobecné základné vzdelanie a získali takú pracovnú odbornú kvalifikáciu, aby mohli manuálne pracovať v jednotlivých robotníckych povolaniach. Vyučovanie sa organizačne delí na teoretické a praktické vyučovanie.

Teoretické vyučovanie umožňuje žiakom získať tie vedomosti, ktoré tvoria teoretickú platformu pre nadobudnutie praktických zručností potrebných pre výkon daného povolania.

Prebieha dvakrát týždenne v špecializovaných odborných učebniach. Žiaci sa učia všeobecno-vzdelávacie predmety v rozsahu 1 vyučovacej hodiny týždenne – slovenský jazyk, matematika, občianska náuka, etická výchova a telesná výchova (2 hodiny týždenne) a odborné predmety v závislosti od zvoleného učebného odboru. Hlavným odborným predmetom je spravidla predmet „technológia“, na ktorý horizontálne naväzujú ostatné odborné predmety (odborné kreslenie, materiály, oceľové konštrukcie, potraviny a výživa, ručné práce a pod.).

Počet žiakov v triede je limitovaný a pohybuje sa v rozpätí od 14 - 16.

Vyučovanie začína ráno o 800 hod. a končí šiestou vyučovacou hodinou o 1305 hod. resp. siedmou hodinou o 1350 hod. 


Personálne zabezpečenie teoretického vyučovania :

 • Ing. Valéria Varadská – učiteľka odborných predmetov pre stavebnú výrobu
 • Ing. Daniel Fecko – učiteľ odborných predmetov pre stavebnú výrobu
 • Mgr. Ján Čorej  - učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov – slovenský jazyk
 • Ing. Anna Hudáková - učiteľka odborných predmetov pre stavebnú výrobu
 • Ing. Vladimír Gerhart - učiteľ odborných predmetov pre obchodnú prevádzku a cukrársku výrobu
 • Bc. Jarmila Žulová – učiteľka odbor. predmetov so zameraním na technológiu odievania
 • Bc. Beáta Rusinkovičová - učiteľka odb. predmetov so zameraním na prípravu jedál
 • Mgr. Erika Hadyová - učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov – matematika
 • Mgr. Boris Lukáč - učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov – občianska náuka
 • Mgr. Matúš Porochnavý - učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov – telesná výchova
 • Bc. Eva Štibrányiová - učiteľka odborných predmetov so zameraním na zahradníctvo
 • Mgr. Eva Petrigáčová - učiteľka odborných predmetov so zameraním na cukrársku výrobu
 • Mária Semanová - učiteľka odborných predmetov so zameraníém na služby a domáce práce

Práve tu je 298 návštevníkov a žiadni členovia on-line