Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

Číselný kód učebného odboru : 3686 G 10
Názov učebného odboru : stavebná výroba
Odborné zameranie : maliarske a natieračské práce
Dĺžka prípravy : 3 roky
Určený pre : chlapcov
Základné podmienky prijatia :
  • Absolventi špeciálnych základných škôl :
  • úspešné ukončenie 9. ročníka 
  • prijatí môžu byť aj žiaci nižších ročníkov, pokiaľ majú ukončenú povinnú školskú dochádzku
  • Absolventi základných škôl :
  • úspešné ukončenie 9. ročníka špeciálnej triedy, alebo ako individuálne integrovaný žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  • prijatí môžu byť aj žiaci  nižších ročníkov, pokiaľ majú ukončenú povinnú školskú dochádzku

Absolventi oboch typov škôl musia mať špeciálno-pedagogické, prípadne psychologické vyšetrenie, nie staršie ako rok, odporúčajúce štúdium na našom type školy, musia spĺňať zdravotné požiadavky uvedené v školskom vzdelávacom programe a úspešne prejsť prijímacím konaním.

Spôsob ukončenia : záverečná skúška
Doklad o získanom vzdelaní : vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list
Nadväzujúca odborná príprava : rekvalifikačné kurzy

Charakteristika učebného odboru

Učebný odbor pripravuje žiakov na výkon robotníckeho povolania. Jeho absolvent zvláda prípravu povrchov pod maľby a nátery, prípravu materiálov a ich správne použitie, miešanie a tónovanie farieb, prevedenie malieb a náterov bežnými technikami na rôznych podkladoch, dekoratívne maliarske techniky, základy tapetovania.

   V šk. roku 2018/2019 sa do učebného odboru plánuje prijať 8 žiakov.

alt

Práve tu je 285 návštevníkov a žiadni členovia on-line