Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

Číselný kód učebného odboru : 6486 G
Názov učebného odboru : opatrovateľská starostlivosť
Odborné zameranie : zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnej starostlivosti
Dĺžka prípravy : 3 roky
Určený pre : dievčatá a chlapcov
Základné podmienky prijatia :
  • Absolventi špeciálnych základných škôl :
  • úspešné ukončenie 9. ročníka 
  • prijatí môžu byť aj žiaci nižších ročníkov, pokiaľ majú ukončenú povinnú školskú dochádzku
  • Absolventi základných škôl :
  • úspešné ukončenie 9. ročníka špeciálnej triedy, alebo ako individuálne integrovaný žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  • prijatí môžu byť aj žiaci  nižších ročníkov, pokiaľ majú ukončenú povinnú školskú dochádzku

Absolventi oboch typov škôl musia mať špeciálno-pedagogické, prípadne psychologické vyšetrenie, nie staršie ako rok, odporúčajúce štúdium na našom type školy, musia spĺňať zdravotné požiadavky uvedené v školskom vzdelávacom programe a musia úspešne prejsť prijímacím konaním.

Spôsob ukončenia : záverečná skúška
Doklad o získanom vzdelaní : vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list
Nadväzujúca odborná príprava : rekvalifikačné kurzy

Charakteristika učebného odboru

Učebný odbor pripravuje pracovníkov s kvalifikáciou robotníckeho povolania. Jeho absolvent zvláda odborné práce pri udržiavaní vysokého stupňa čistoty a hygieny v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach. Ovláda činnosti potrebné k starostlivosti o pacientov a klientov - úpravu postele, podávanie stravy, polohovanie a obracanie pacienta, pomoc zdravotníckemu personálu pri jeho vyšetrení. Pozná zásady dezinfekcie pomôcok a nástrojov po zákrokoch a výkonoch. Zvláda zásady správnej komunikácie s pacientmi a klientmi  zdravotníckych a sociálnych zariadení.

   V šk. roku 2018/2019 sa v učebnom odbore plánuje prijať 0 žiakov.

Práve tu je 242 návštevníkov a žiadni členovia on-line