Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

Číselný kód učebného odboru : 2985 G 00
Názov učebného odboru : cukrárska výroba
Odborné zameranie :  
Dĺžka prípravy : 3 roky
Určený pre : dievčatá a chlapcov
Základné podmienky prijatia :
  • Absolventi špeciálnych základných škôl :
  • úspešné ukončenie 9. ročníka 
  • prijatí môžu byť aj žiaci nižších ročníkov, pokiaľ majú ukončenú povinnú školskú dochádzku
  • Absolventi základných škôl :
  • úspešné ukončenie 9. ročníka špeciálnej triedy, alebo ako individuálne integrovaný žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  • prijatí môžu byť aj žiaci  nižších ročníkov, pokiaľ majú ukončenú povinnú školskú dochádzku

Absolventi oboch typov škôl musia mať špeciálno-pedagogické, prípadne psychologické vyšetrenie, nie staršie ako rok, odporúčajúce štúdium na našom type školy, musia spĺňať zdravotné požiadavky uvedené v školskom vzdelávacom programe a musia úspešne prejsť prijímacím konaním.

Spôsob ukončenia : záverečná skúška
Doklad o získanom vzdelaní : vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list
Nadväzujúca odborná príprava : rekvalifikačné kurzy

Charakteristika učebného odboru

Učebný odbor pripravuje pracovníkov s kvalifikáciou robotníckeho povolania. Jeho absolvent zvláda práce pri príprave ciest cukrárenskej výroby. Pozná technologické postupy výroby plniek, náplní a poliev. Ovláda základy prípravy jednoduchých a zložitých múčnikov.

   V šk. roku 2018/2019 sa do učebného odboru plánuje prijať 8 žiakov .

Práve tu je 228 návštevníkov a žiadni členovia on-line