Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

Úlohou vyučovania žiakov v Odborných učilištiach je pripraviť ich pre život tak, aby sa plne integrovali v spoločnosti, poskytnúť im také poznatky, zručnosti a návyky, aby po ukončení štúdia mali ukončené všeobecné základné vzdelanie a získali takú pracovnú odbornú kvalifikáciu, aby mohli manuálne pracovať v jednotlivých robotníckych povolaniach. Vyučovanie sa organizačne delí na teoretické a praktické vyučovanie.

Teoretické vyučovanie umožňuje žiakom získať tie vedomosti, ktoré tvoria teoretickú platformu pre nadobudnutie praktických zručností potrebných pre výkon daného povolania.

Prebieha dvakrát týždenne v špecializovaných odborných učebniach. Žiaci sa učia všeobecno-vzdelávacie predmety v rozsahu 1 vyučovacej hodiny týždenne – slovenský jazyk, matematika, občianska náuka, etická výchova a telesná výchova (2 hodiny týždenne) a odborné predmety v závislosti od zvoleného učebného odboru. Hlavným odborným predmetom je spravidla predmet „technológia“, na ktorý horizontálne naväzujú ostatné odborné predmety (odborné kreslenie, materiály, oceľové konštrukcie, potraviny a výživa, ručné práce a pod.).

Počet žiakov v triede je limitovaný a pohybuje sa v rozpätí od 14 - 16.

Vyučovanie začína ráno o 800 hod. a končí šiestou vyučovacou hodinou o 1305 hod. resp. siedmou hodinou o 1350 hod. 


Personálne zabezpečenie teoretického vyučovania :

 • Ing. Valéria Varadská – učiteľka odborných predmetov pre stavebnú výrobu
 • Ing. Daniel Fecko – učiteľ odborných predmetov pre stavebnú výrobu
 • Mgr. Ján Čorej  - učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov – slovenský jazyk
 • Ing. Anna Hudáková - učiteľka odborných predmetov pre stavebnú výrobu
 • Ing. Vladimír Gerhart - učiteľ odborných predmetov pre obchodnú prevádzku a cukrársku výrobu
 • Bc. Jarmila Žulová – učiteľka odbor. predmetov so zameraním na technológiu odievania
 • Bc. Beáta Rusinkovičová - učiteľka odb. predmetov so zameraním na prípravu jedál
 • Mgr. Erika Hadyová - učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov – matematika
 • Mgr. Boris Lukáč - učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov – občianska náuka
 • Mgr. Matúš Porochnavý - učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov – telesná výchova
 • Bc. Eva Štibrányiová - učiteľka odborných predmetov so zameraním na zahradníctvo
 • Mgr. Eva Petrigáčová - učiteľka odborných predmetov so zameraním na cukrársku výrobu
 • Mária Semanová - učiteľka odborných predmetov so zameraníém na služby a domáce práce

Práve tu je 153 návštevníkov a žiadni členovia on-line