Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

   Činnosť školského psychológa legislatívne upravuje § 20 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 135 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      Školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl.

         Odborné učilište internátne v Prešove ponúka služby externého školského psychológa. Náplňou práce školského psychológa bude diagnostická, intervenčná a poradenská činnosť.

    Aj v školskom roku 2018/2019 pokračuje spolupráca školy s externým školským psychológom

 

 

Práve tu je 19 návštevníkov a žiadni členovia on-line