Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

Úlohou výchovy mimo vyučovania je podporovať výchovno-vzdelávacie ciele nášho špeciálnopedagogického školského zariadenia.

Dochádzajúci žiaci môžu byť ubytovaní v internáte s kapacitou do 28 miest, ktorý sa nachádza priamo v budove učilišťa. K dispozícii majú niekoľko štvorposteľových izieb, zariadených novým nábytkom. Súčasťou internátu sú dve spoločenské miestnosti. Pri svojich popoludňajších aktivitách môžu používať aj telocvičňu, posilňovňu, alebo internetovú miestnosť.

Obsahom činnosti v rámci výchovy mimo vyučovania je najmä príprava na vyučovanie, záujmovo-krúžková činnosť, návšteva kultúrno-športových akcií mesta, individuálne vychádzky .

Žiaci, ktorí sú v hmotnej núdzi budú mať  ubytovanie a stravu v internáte   ZADARMO !


Personálne zabezpečenie výchovy mimo vyučovania :

 • Mgr. Zuzana Tkáčová – vychovávateľka
 • Rudolf Kmec – vychovávateľ
 • Margita Mikuľáková – pomocná vychovávateľka
 • Pavol Fecko - pomocný vychovávateľ

Odborné učilište internátne v Prešove je špecializované výchovno-vzdelávacie zariadenie. Pripravuje mládež s mentálnym postihom na výkon robotníckych povolaní. Pri svojej činnosti využíva špeciálno-pedagogické metódy a poskytuje žiakom odborné teoretické a praktické všeobecné vzdelanie v rozsahu stanovenom školskými vzdelávacími programami.


  Vízia rozvoja školy na obdobie rokov  2019 – 2024 :
 

 • vytvoriť školu ako prirodzené centrum vzdelávacích, odborných, športových a kultúrnych aktivít 
 • dosiahnuť získanie výučného listu   dvetisícim  absolventom školy
 • zintenzívniť spoluprácu s podobnými výchovno-vzdelávacími zariadeniami na Slovensku s cieľom vytvorenia optimálneho modelu špeciálneho školstva 
 • skvalitniť vertikálnu spoluprácu so základnými školami a rodičmi žiakov pri včasnom diagnostikovaní mládeže vyžadujúcej osobitnú starostlivosť, pričom absolvovanie odborného učilišťa chápať ako prirodzené zavŕšenie komplexnej starostlivosti pri príprave na jej profesionálny život. 
 • dobudovať komplex odborného výcviku v areály učilišťa
 • zrealizovať plochu pre športové aktivity spolu s oddychovo-relaxačnou zónou  


  Na dosiahnutie týchto cieľov sa zameriame hlavne na :

 • systematické skvalitňovanie práce všetkých zamestnancov školy, hlavne v oblasti zvyšovania tvorivosti, iniciatívnosti a efektívnosti ich činnosti
 • optimalizovanie a stabilizovanie počtu žiakov školy na hodnotu 170 
 • zaistenie odborného výcviku žiakov vyšších ročníkov v zhodnom, alebo podobnom prostredí aké bude u žiakov prevládať v ich neskoršom zamestnaní, prostredníctvom užšej spolupráce s podnikateľskou sférou
 • umožnenie žiakom tretích ročníkov vykonávať individuálny odborný výcvik priamo vo firme na základe žiadosti ich zákonného zástupcu
 • cieľavedomú podporu tvorby špecializovaných učebných textov a ostatných didaktických materiálov
 • vypracovanie a následnú realizáciu projektov zameraných na rôzne oblasti činnosti školy
 • úpravu vonkajších priestorov a komunikácií 
 • pokračovanie tradície pri organizovaní odborných, športových, kultúrnych a spoločenských podujatí 
 • upevňovanie viery vo vlastné sily tak, aby žiaci čo najčastejšie zažívali pocit úspechu
 • vytváranie podmienok na to, aby si žiaci trvale budovali také hodnoty ako sú postoje, záujmy, schopnosť komunikovať a spolupracovať
 • vybudovanie u žiakov pocitu hrdosti na školu, profesionálneho patriotizmu a pocitu spolupatričnosti tak, aby sa aj po ukončení štúdia radi ku škole hlásili a šírili tak jej dobré meno
   
 

Adresa:

Odborné učilište internátne

Masarykova 11174/20D

080 01 Prešov

IČO: 00523216

DIČ : 202 129 6948

číslo účtu:

SK90 8180 0000 0070 0012 0928

 QR skola
Tel: +421517733006 - ústredňa
  +421517734807
  +421517596151 - riaditeľka
  +421911952580 - internát
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  
  https://ouipo.edupage.org/
     
 

 Vedenie školy 

 
     
 

Ing. Valéria VARADSKÁ

riaditeľka

E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 

 

 Ing. Daniel FECKO

 zástupca pre TV

 E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 

 

Bc. Beáta RUSINKOVIČOVÁ

zástupkyňa pre OV

E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 

     
 

 Učitelia 

 
     

 Ing. Vladimír GERHART

 učiteľ odb. pred. a výchovný poradca

 E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 

 Mgr. Ján ČOREJ

 učiteľ všeob. predmetov

 E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 

 Mgr. Erika HADYOVÁ

 učiteľka všeob. predmetov

 E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 

 Mgr. Boris LUKÁČ

 učiteľ všeob. predmetov

 E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 

 Mgr. Matúš POROCHNAVÝ

 učiteľ všeob. predmetov

 E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 

 Ing. Anna HUDÁKOVÁ

 učiteľka odb. predmetov

 E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 

 

 Majstri odbornej výchovy

 
     

 Bc. Eva ŠTIBRÁNYIOVÁ

 majsterka OV

 E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 

 Bc. Jarmila ŽULOVÁ

 majsterka OV

 E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 

 Mária SEMANOVÁ

 majsterka OV

 E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 

 Juraj HREBÍK

 majster OV

 E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 

 Vladimír Fecko

 majster OV

 E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 

 Bc. Slavomír LUKÁČ

 majster OV

 E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 

 Miroslav HRICOV

 majster OV

 E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 

 Bc. Vladimír VAĽKO

 majster OV

 E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 

 Bc. Elena KAZIMÍROVÁ

 majsterka OV

 E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
   

 Gabriela NOVÁKOVÁ

 majsterka OV

 E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 

 Bc. Peter TANČIN

 majster OV

 E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 

 Mgr. Eva PETRIGÁČOVÁ

 majsterka OV

 E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 

 

 Peter BIROŠ

 majster OV

 E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 

 
 

 

 
 

  Internát 

 
     

 Mgr. Zuzana TKÁČOVÁ

 vychovávateľka

 E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 

 

 Rudolf KMEC

 vychovávateľ

 E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
   

     
 

Technicko-hospodárski

        zamentnanci        

 
     
 

 Katarína BELANSKÁ

 účtovníčka a hospodárka

 E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 

 

 Jana FEJERČÁKOVÁ

 mzdy a personalistika

 E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 

 

 Bc. Peter GULIK

 správca IT

 E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 

 

 

Mesto Prešov je administratívnym a kultúrnym centrom prešovského kraja. Nie nadarmo ho volajú Aténami nad Torysou, veď je sídlom ôsmych fakúlt Prešovskej univerzity a viac ako tridsiatich stredných škôl.

Odborné učilište internátne sa nachádza v južnej časti mesta. Má veľmi výhodnú polohu. Cesta peši z autobusovej alebo železničnej stanici netrvá viac ako 5 minút. Škola sa nachádza v komplexe bývalých kasární A. Zápotockého na ulici Masarykovej č. 20D. Okrem hlavnej školskej budovy tam sídlia aj pavilóny odborného výcviku a internát.

It's easy to get started creating your website. Knowing some of the basics will help.

What is a Content Management System?

A content management system is software that allows you to create and manage webpages easily by separating the creation of your content from the mechanics required to present it on the web.

In this site, the content is stored in a database. The look and feel are created by a template. Joomla! brings together the template and your content to create web pages.

Logging in

To login to your site use the user name and password that were created as part of the installation process. Once logged-in you will be able to create and edit articles and modify some settings.

Creating an article

Once you are logged-in, a new menu will be visible. To create a new article, click on the "Submit Article" link on that menu.

The new article interface gives you a lot of options, but all you need to do is add a title and put something in the content area. To make it easy to find, set the state to published.

You can edit an existing article by clicking on the edit icon (this only displays to users who have the right to edit).

Template, site settings, and modules

The look and feel of your site is controlled by a template. You can change the site name, background colour, highlights colour and more by editing the template settings. Click the "Template Settings" in the user menu.

The boxes around the main content of the site are called modules. You can modify modules on the current page by moving your cursor to the module and clicking the edit link. Always be sure to save and close any module you edit.

You can change some site settings such as the site name and description by clicking on the "Site Settings" link.

More advanced options for templates, site settings, modules, and more are available in the site administrator.

Site and Administrator

Your site actually has two separate sites. The site (also called the front end) is what visitors to your site will see. The administrator (also called the back end) is only used by people managing your site. You can access the administrator by clicking the "Site Administrator" link on the "User Menu" menu (visible once you login) or by adding /administrator to the end of your domain name. The same user name and password are used for both sites.

Learn more

There is much more to learn about how to use Joomla! to create the web site you envision. You can learn much more at the Joomla! documentation site and on the Joomla! forums.

Práve tu je 266 návštevníkov a žiadni členovia on-line