Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

Odborné učilište internátne v Prešove je špecializované výchovno-vzdelávacie zariadenie. Pripravuje mládež s mentálnym postihom na výkon robotníckych povolaní. Pri svojej činnosti využíva špeciálno-pedagogické metódy a poskytuje žiakom odborné teoretické a praktické všeobecné vzdelanie v rozsahu stanovenom školskými vzdelávacími programami.


  Vízia rozvoja školy na obdobie rokov  2019 – 2024 :
 

 • vytvoriť školu ako prirodzené centrum vzdelávacích, odborných, športových a kultúrnych aktivít 
 • dosiahnuť získanie výučného listu   dvetisícim  absolventom školy
 • zintenzívniť spoluprácu s podobnými výchovno-vzdelávacími zariadeniami na Slovensku s cieľom vytvorenia optimálneho modelu špeciálneho školstva 
 • skvalitniť vertikálnu spoluprácu so základnými školami a rodičmi žiakov pri včasnom diagnostikovaní mládeže vyžadujúcej osobitnú starostlivosť, pričom absolvovanie odborného učilišťa chápať ako prirodzené zavŕšenie komplexnej starostlivosti pri príprave na jej profesionálny život. 
 • dobudovať komplex odborného výcviku v areály učilišťa
 • zrealizovať plochu pre športové aktivity spolu s oddychovo-relaxačnou zónou  


  Na dosiahnutie týchto cieľov sa zameriame hlavne na :

 • systematické skvalitňovanie práce všetkých zamestnancov školy, hlavne v oblasti zvyšovania tvorivosti, iniciatívnosti a efektívnosti ich činnosti
 • optimalizovanie a stabilizovanie počtu žiakov školy na hodnotu 170 
 • zaistenie odborného výcviku žiakov vyšších ročníkov v zhodnom, alebo podobnom prostredí aké bude u žiakov prevládať v ich neskoršom zamestnaní, prostredníctvom užšej spolupráce s podnikateľskou sférou
 • umožnenie žiakom tretích ročníkov vykonávať individuálny odborný výcvik priamo vo firme na základe žiadosti ich zákonného zástupcu
 • cieľavedomú podporu tvorby špecializovaných učebných textov a ostatných didaktických materiálov
 • vypracovanie a následnú realizáciu projektov zameraných na rôzne oblasti činnosti školy
 • úpravu vonkajších priestorov a komunikácií 
 • pokračovanie tradície pri organizovaní odborných, športových, kultúrnych a spoločenských podujatí 
 • upevňovanie viery vo vlastné sily tak, aby žiaci čo najčastejšie zažívali pocit úspechu
 • vytváranie podmienok na to, aby si žiaci trvale budovali také hodnoty ako sú postoje, záujmy, schopnosť komunikovať a spolupracovať
 • vybudovanie u žiakov pocitu hrdosti na školu, profesionálneho patriotizmu a pocitu spolupatričnosti tak, aby sa aj po ukončení štúdia radi ku škole hlásili a šírili tak jej dobré meno

Práve tu je 57 návštevníkov a žiadni členovia on-line