Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

   Odborné učilište internátne v Prešove sa v šk. roku 2003/2004 presťahovalo do nových priestorov v objekte bývalých kasární na Masarykovej ulici č. 20. Ako ukázal jeho ďalší vývoj, bol to významný moment v histórii školy. Materiálne a priestorové vybavenie školy sa oproti minulosti posunulo na vyššiu kvalitatívnu úroveň. Prvý školský rok sa začínalo v hlavnej budove školy a v nedokončenom Stredisku praktického vyučovania. Postupne k ním pribudol Záhradnícky pavilón a dokončila sa rekonštrukcia objektu praktického vyučovania.

   Ambíciou nového vedenia školy bolo premiestniť cvičné kuchynky z ulice Hurbanistov do areálu školy a zavŕšiť tak priestorovú transformáciu školy. Tento smelý plán však vyžadoval nielen prestavbu Strediska praktického vyučovania na Pavilón obchodnej prevádzky, ale predovšetkým rekonštrukciu objektu bývalých garáží, ktoré bolo potrebné premeniť na plne funkčný objekt praktického vyučovania stavebných učebných odborov. 

    Škola našla pochopenie u svojho zriaďovateľa Okresného úradu v Prešove, ktorý v týchto pre školstvo nie veľmi prajných časoch, poskytol finančné prostriedky na túto investíciu. Sme veľmi vďační  za pomoc a podporu aj ved. odboru školstva PhDr. Kvetoslave Komanickej.

   Samotná realizácia stavby začala v r. 2013 opravou a výmenou poškodenej strešnej krytiny. Ďalej sa pokračovalo zateplením a realizáciou novej fasády, vnútornými omietkami, rekonštrukciou podláh a stropov, položením dlažieb a obkladov ako aj rekonštrukciou elektroinštalácie. Tieto práce vykonali odborné firmy. Nezaháľali však ani naši žiaci spolu so svojimi majstrami. Výsledkom ich snaženia bola kompletná realizácia  vnútornej dispozície objektu, murovanie priečok, osadzovanie zárubní, betónových poterov, omietok ako aj obitie starej fasády. 

  Vďaka všetkým horevymenovaným subjektom má tak škola k dispozícii Stavebný pavilón, ktorý vo svojom vnútri ukrýva maliarsku dielňu, veľkú murársku dielňu, učebňu pre stavebné učebné odbory, šatňu pre žiakov, soclálne zariadenie, zborovňu pre dielenských učiteľov a skladové priestory. Svoje miesto si tu našiel aj pán školník.

  OUI v Prešove v minulom šk. roku oslávilo svoje päťdesiatiny. Je len symbolické, že práve teraz - na prahu ďalšej polstoročnice, sa začína nová etapa jeho histórie, keď po prvýkrát poskytne svojim žiakom a zamestnancom spoločný domov "pod jednou strechou".

 

IMG 3446

 

slávnostné strihanie pásky pri otvorení Stavebného pavilónu, zľava doprava :  PhDr Anna Bohmerová - ved. OOMČ OŠ OÚ Prešov, PhDr. Kvetoslava Komanická - vedúca Odboru školstva OÚ Prešov, Ing. Valéria Varadská - riaditeľka OUI Prešov, Bc. Beáta Rusinkovičová - zást. riaditeľky pre odborný výcvik

 

   V živote človeka či inštitúcie nastanú niekedy zmeny, ktoré zásadným spôsobom zmenia jeho smerovanie. Odborné učilište v Prešove vzniklo ešte v roku 1964 a bolo zamerané na prípravu chlapcov v stavbárskych profesiách. Na prijímacom pohovore pre škol. rok 1985/86 sa však udialo niečo, čo navždy zmenilo tvár školy. Zúčastnili sa ho aj dievčatá, budúce kuchárky. A tak, do dovtedy výlučne mužského sveta, vstúpil element krásy, jemnosti a pôvabu. Narodil sa nový učebný odbor.

   Za dobu jeho trvania sa o štúdium v ňom pokúsilo veľa žiakov. 365 z nich však bolo natoľko zodpovedných a vytrvalých, že ho aj úspešne absolvovalo. 249 dievčat a 116 chlapcov tak získalo výučný list, ktorý im otvára dvere do zariadení spoločného stravovania v celej EÚ.

  Bolo by ťažké zrátať tie tisícky jedál, ktoré na hodinách praktického vyučovania pripravili, ukážky slávnostných stolovaní, či prezentácie na dňoch otvorených dverí tvoria dnes zlatý fond videodokumentácie školy. Päť plne vybavených cvičných kuchyniek, šesť kvalifikovaných majsteriek odborného výcviku a jeden učiteľ odborných predmetov s viac ako dvadsaťročnými skúsenosťami sú veľkou devízou a hnacím motorom tohto učebného odboru a zároveň aj prísľubom do budúcnosti. Jeho zmyslom a poslaním sú však žiaci - tí, ktorí každé ráno prichádzajú do cvičných kuchyniek, prezliekajú sa do pracovného odevu a krok za krokom sa zdokonaľujú v svojom profesionálnom majstrovstve. 

   Učebný odbor  "Obchodná prevádzka - práce pri príprave jedál" má 30 rokov. Všetko najlepšie a veľa šťastia !

 

DSC 4540

 

   Čas tak rýchle beží a ani sme sa nenazdali, že prešlo už deať rokov od prvého zvonenia pre žiakov učebného odboru  "Poľnohospodárska výroba - ZÁHRADNÍCTVO : kvetinár, zeleninár, sadovník".

     Stalo sa tak 1. septembra 2005. Dôvodom bolo nielen želanie školy rozšíriť svoju ponuku, ale aj nové možnosti, ktoré poskytoval areál na Masarykovej ulici.  Začiatky boli skromné, postupne sa zariaďovali pracovná dielňa a učebňa teoretického vyučovania, pribudol skleník a školská záhrada. Žiaci odboru výraznou mierou prispeli k zveľaďovaniu a skrášľovaniu bezprostredného okolia školy.

    Štúdium a práca v tomto odbore je veľmi zaujímavá a tvorivá. Nie sú to len činnosti v rámci poľnohospodárskych prác v školskej záhrade či záhradnícke úpravy okolia školy ale aj kreatívne realizácie dekoratívnych predmetov z rôznorodých prírodných i umených materiálov.

    Dušou a garantom učebného odboru je Bc. Eva Štibrányiová, ktorá popri vedení odborného výcviku vyučuje aj odborné predmety.

    Tento, počtom žiakov neveľký učebný odvor, si po desiatich rokoch svojej práce získal dôstojné miesto v ponuke učebných odborov školy.

   Jeho žiakom a pedagógom prajeme veľa šťastia do ďalších rokov. Do videnia, pri oslavách dvadsiateho výročia učebného odboru "záhradník" !

 

IMG 3286

   

Často sa nás naši žiaci pýtajú či má v týchto časoch zmysel navštevovať a  dokončiť strednú školu a akú cenu má výučný list. Najlepšou odpoveďou na túto otázku je osobná skúsenosť ich predchodcov.

Dnes nás navštívil náš bývalý žiak – potreboval odpis výučného listu. Spomínali sme na staré časy, pýtali sa ho ako sa mu darí.

Je to už veľa rokov čo Milan, pomaly už štyridsiatnik, úspešne absolvoval záverečnú skúšku. Profesionálne začiatky neboli ľahké. Pracovať chcel a vedel, že začať treba ihneď. Hoci aj mimo fachu. Dva roky chodil po stavbách a zarezával ako robotník. Potom jeden rok vojenskej základnej služby. Tam už zúročil svoje poznatky zo školy. Po návrate do civilu sa zamestnal ako pomocný kuchár v reštaurácii v Prešove.

Chcel viac a tak odišiel za bratom do Anglicka. Aj tam musel začínať od nuly. Nevzdával sa a bojoval. Hľadal si prácu, ak bolo treba kosil aj trávnik. Trpezlivosť ruže prináša a našiel si miesto v reštaurácii. Aj tam začal od piky – najprv pomocné práce, potom stále náročnejšie úlohy a dnes, po desiatich rokoch praxe, to dotiahol ďaleko. Je zástupcom šéfkuchára v slávnom meste The Beatles, na severe Anglicka.

Na dosiahnutie tohto cieľa potreboval dve veci : húževnatosť a – vzdelanie. Ako sám povedal, škola mu dala základ do života. Vzdelanie vám síce prácu nezaručí ale otvára dvere, ktoré pre tých, ktorí ho nemajú ostávajú zatvorené. Je  potom len na nás, či na tieto dvere zaklopeme a pokúsime sa vstúpiť do sveta lepších príležitostí.

A aký je Milanov odkaz pre súčasných žiakov ? "Neverte rečiam o zbytočnosti vzdelania. Každý, kto to chce v živote niekam dotiahnuť sa musí najprv učiť. Doklad o vzdelaní – výučný list nie je len kus zbytočného papiera, má svoju cenu  – doma aj v zahraničí, okrem iného mi zabezpečil aj vyššiu hodinovú mzdu. Odborníkov so vzdelaním si cenia všade".

A na čo so školských čias spomína najradšej ? Odpoveď bola rýchla a jednoznačná – na majsterky odborného výcviku. Nuž čo, na svoje „mamy“ nezabúdame do konca života...

   Školský rok 2015/2016 je výnimočný pre dva z učebných odborov OUI Prešov.

 

   Pred tridsiatimi rokmi prišli do našej školy prvé žiačky - budúce kuchárky a rozšírili  našu školskú rodinu. Z pohľadu štatistiky sa 30 rokov rovná 300 školským mesiacom, čo po odrátaní rôznych prázdnin či voľných dní predstavuje približne 5 600 školských dní. Túto obrovskú porciu zvládol pedagogický kolektív, ktorý je pokope skoro od úplného začiatku učebného odboru - päť majsteriek odbornej výchovy, jeden majster, jeden učiteľ odborných predmetov a ešte aj súčasná zástupkyňa pre odborný výcvik, ktorá ako majsterka pôsobila 17 rokov. Za toto obdobie sa nám podarilo odovzdať výučné listy 365 absolventom, z toho 116 chlapcom a 249 dievčatám. Päť cvičných kuchyniek a jedna odborná učebňa sú každodenným svedectvom premeny nesmelých prvákov na dobre pripravených harcovníkov kuchárskeho remesla, ktorí tak dostanú potrebný základ pre ich budúce profesionálne uplatnenie.

 

   Mladším súrodencom kuchárov je učebný odbor "záhradník". V tomto školskom roku oslavuje 10. výročie svojho pôsobenia v škole.

V cvičnej dielni, školskom sklenníku či školskej záhrade sa žiaci zaúčajú do tajov starostlivosti o úžitkové a okrasné rastliny. Učia sa ako zakladať trávniky, ako zazimovať a ochrániť rastliny pred škodcami. Venujú sa aj dekoračným prácam, čoho dôkazom je výzdoba školy pri rôznych príležitostiach.  

   Ubehlo len pár týždňov od slávnostnej chvíle, keď sme si pripomenuli 5O. výročie existencie našej školy. Jej história je neoddeliteľne spojená s budovou na ulici Hurbanistov, kde sa to všetko na jeseň roku 1964  začalo. Poskytovala prístrešie prvým žiakom a učiteľom, od druhej polovice osemdesiatych rokov v nej prebiehal odborný výcvik. Múry tejto gracióznej vilky, situovanej pod mestskými hradbami ostanú navždy v mysliach nás súčasných zamestnancov OUI v Prešove, boli súčasťou nášho pracovného života celé desiatky rokov. Život však ide ďalej. zariadenia praktického vyučovania sťahujeme do nových priestorov "pod jednou strechou" na Masarykovej ulici a staručká dáma na ulici Hurbanistov dostane nový šat a začne písať ďalšiu kapitolu svojej histórie. Prajeme jej veľa šťastia a ďakujeme...

 

                         60-te roky minulého storočia                                                                        jeseň 2015

 

stara budova            nová budova

Práve tu je 201 návštevníkov a žiadni členovia on-line