Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

   Odborné učilište internátne v Prešove sa v šk. roku 2003/2004 presťahovalo do nových priestorov v objekte bývalých kasární na Masarykovej ulici č. 20. Ako ukázal jeho ďalší vývoj, bol to významný moment v histórii školy. Materiálne a priestorové vybavenie školy sa oproti minulosti posunulo na vyššiu kvalitatívnu úroveň. Prvý školský rok sa začínalo v hlavnej budove školy a v nedokončenom Stredisku praktického vyučovania. Postupne k ním pribudol Záhradnícky pavilón a dokončila sa rekonštrukcia objektu praktického vyučovania.

   Ambíciou nového vedenia školy bolo premiestniť cvičné kuchynky z ulice Hurbanistov do areálu školy a zavŕšiť tak priestorovú transformáciu školy. Tento smelý plán však vyžadoval nielen prestavbu Strediska praktického vyučovania na Pavilón obchodnej prevádzky, ale predovšetkým rekonštrukciu objektu bývalých garáží, ktoré bolo potrebné premeniť na plne funkčný objekt praktického vyučovania stavebných učebných odborov. 

    Škola našla pochopenie u svojho zriaďovateľa Okresného úradu v Prešove, ktorý v týchto pre školstvo nie veľmi prajných časoch, poskytol finančné prostriedky na túto investíciu. Sme veľmi vďační  za pomoc a podporu aj ved. odboru školstva PhDr. Kvetoslave Komanickej.

   Samotná realizácia stavby začala v r. 2013 opravou a výmenou poškodenej strešnej krytiny. Ďalej sa pokračovalo zateplením a realizáciou novej fasády, vnútornými omietkami, rekonštrukciou podláh a stropov, položením dlažieb a obkladov ako aj rekonštrukciou elektroinštalácie. Tieto práce vykonali odborné firmy. Nezaháľali však ani naši žiaci spolu so svojimi majstrami. Výsledkom ich snaženia bola kompletná realizácia  vnútornej dispozície objektu, murovanie priečok, osadzovanie zárubní, betónových poterov, omietok ako aj obitie starej fasády. 

  Vďaka všetkým horevymenovaným subjektom má tak škola k dispozícii Stavebný pavilón, ktorý vo svojom vnútri ukrýva maliarsku dielňu, veľkú murársku dielňu, učebňu pre stavebné učebné odbory, šatňu pre žiakov, soclálne zariadenie, zborovňu pre dielenských učiteľov a skladové priestory. Svoje miesto si tu našiel aj pán školník.

  OUI v Prešove v minulom šk. roku oslávilo svoje päťdesiatiny. Je len symbolické, že práve teraz - na prahu ďalšej polstoročnice, sa začína nová etapa jeho histórie, keď po prvýkrát poskytne svojim žiakom a zamestnancom spoločný domov "pod jednou strechou".

 

IMG 3446

 

slávnostné strihanie pásky pri otvorení Stavebného pavilónu, zľava doprava :  PhDr Anna Bohmerová - ved. OOMČ OŠ OÚ Prešov, PhDr. Kvetoslava Komanická - vedúca Odboru školstva OÚ Prešov, Ing. Valéria Varadská - riaditeľka OUI Prešov, Bc. Beáta Rusinkovičová - zást. riaditeľky pre odborný výcvik

 

Práve tu je 275 návštevníkov a žiadni členovia on-line