Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

Občianske združenie "Sikuj" (hebrejsky "Nádej") bolo založené pri Odbornom učilišti internátnom v Prešove za účelom rozvoja odborného rastu, skvalitnenia edukácie a podpory mimovyučovacích aktivít žiakov našej školy.

Jeho hlavnými cieľmi a činnosťami sú :

  • podpora odborných, samovzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít žiakov školy
  • rozvoj medzinárodných kontaktov školy - poskytovanie príspevkov na výmenné stáže, exkurzie a súťaže žiakov v zahraničí
  • podpora a ocenenie žiakov, ktorí dosiahli vynikajúce umiestnenie v súťažiach
  • modernizácia materiálno-technického zabezpečenia školy
  • propagácia školy na verejnosti 
Dovoľujeme si Vás touto cestou osloviť a požiadať Vás o Vašu podporu našej školy prostredníctvom darovania sumy vo výške 2% zo zaplatenej dani za rok 2018.

Dôležité termíny :

1. 31. marec 2019 - posledný termín pre právnické osoby na podanie daňového priznania a poukázanie 2% z dane. 

2. 31. marec 2019 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie - v rámci DP sa poukazujú 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov)

3. 30. apríl 2019- posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane

podrobnejšie informácie sú uvedené na www.rozhodni.sk

 

   Údaje O PRIJÍMATEĽOVI   potrebné pre právnícké osoby a fyzické osoby, ktoré si DP podávajú samy

   Obchodné meno (názov) : Sikuj 

   Sídlo : Odborné učilište internátne, Masarykova 11174/20D, 080 01 Prešov

   Právna forma : 701 Združenie

   IČO / SID  : 42229413 

   (č. účtu : SK56 3100 0000 0043 4008 5109)

 

   V prílohe si môžete stiahnuť potrebné tlačivá pre rok 2019

Ď A K U J E M E smiley

Práve tu je 219 návštevníkov a žiadni členovia on-line